Privacy Policy

Privacy Policy

Binnen Nieuwenhuis training & advies wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van klanten en medewerkers. Klanten en medewerkers moeten erop kunnen vertrouwen dat Nieuwenhuis training & advies zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. In deze tijd gaat ook Nieuwenhuis training & advies mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen en een steeds meer digitale dienstverlening stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Nieuwenhuis training & advies is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen te nemen waarmee Nieuwenhuis training & advies veilig stelt dat informatie vertrouwelijk en veilig blijft, niet meer gegevens bewaard worden dan nodig is en ook niet langer dan nodig is. Daarnaast kunnen wij u altijd informeren over wat wij in onze processen doen met uw gegevens en hoe wij dat doen en wij streven ernaar het u zo gemakkelijk mogelijk te maken om informatie hierover te verkrijgen.

Nieuwenhuis training & advies geeft middels beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van Nieuwenhuis training & advies. Dit privacy beleid van Nieuwenhuis training & advies is in lijn met het algemene beleid van Nieuwenhuis training & advies en de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

Nieuwenhuis training & advies is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:
Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)1, vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Uitgangspunten

Nieuwenhuis training & advies gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Nieuwenhuis training & advies houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:
Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
Grondslag en doelbinding
Nieuwenhuis training & advies zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.
Dataminimalisatie
Nieuwenhuis training & advies verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Nieuwenhuis training & advies streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.
Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid

Nieuwenhuis training & advies gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Nieuwenhuis training & advies voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.
Delen met derden
In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Nieuwenhuis training & advies afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Nieuwenhuis training & advies controleert deze afspraken periodiek.
Subsidiariteit
Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.
Proportionaliteit
De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met het doel van de verwerking die Nieuwenhuis training & advies uitvoert.
Rechten van betrokkenen
Nieuwenhuis training & advies honoreert alle rechten van betrokkenen.

Contactgegevens

E: info@nieuwadvies.nl
T: 0592 – 613618
Dit privacy beleid wordt periodiek geëvalueerd en alleen indien nodig herzien.
Aldus vastgesteld door de directie van Nieuwenhuis training & advies op 18 mei 2018.